Főoldal » Archív » Letartóztatásban maradnak a gépjárműveket jogtalanul használók

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt indult ügy­ben bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sá­ra tett ered­mé­nyes indít­ványt.

Az egyik férfi 2019. ápri­lis 19. nap­ján az esti órák­ban Esztergom-Kertvárosban, a Pala par­ton alko­holt fogyasz­tott, majd gya­lo­go­san elin­dult Toko­dal­tá­ró­ra. Útköz­ben, Esztergom-Kertvárosban ez egyik tel­ken meg­lá­tott egy gép­ko­csit, abba beült azért, hogy azzal haza men­jen. A gép­ko­csi indí­tó­kul­csa a jár­mű­ben volt. A férfi a gép­jár­mű­vet a nyi­tott kerí­tés­ka­pun kitol­ta az utcá­ra és azt 50 méte­ren át tolta azért, hogy azt bein­dít­va elvi­gye. Később meg­gon­dol­ta magát, a kocsit hát­ra­hagy­va vissza­ment az ingat­lan­hoz, ott beült egy másik gép­ko­csi­ba, a benne lévő kulccsal elin­dí­tot­ta és Toko­dal­tá­ró­ra vezet­te.

A két gya­nú­sí­tott 2019. ápri­lis 24. nap­ján az esti órák­ban, ita­lo­zást köve­tő­en 02 óra körül Esztergom-Kertvárosba men­tek, ahol az egyik férfi meg­kí­sé­rel­te hasz­ná­lat­ba venni az egyik ingat­lan előtt lepar­kolt, nyi­tott álla­po­tú sze­mély­gép­ko­csit, de nem járt siker­rel. Ezt köve­tő­en ugyan­ez a férfi szin­tén az ingat­lan előtt nyi­tott álla­pot­ban lepar­kolt másik gép­jár­mű­vet bein­dí­tot­ta a benne lévő indí­tó­kulccsal. A gya­nú­sí­tot­tak a Lóga-tó mel­let­ti jelö­let­len, mur­vás föld­úton halad­tak, ami­kor a gép­ko­csit veze­tő elkö­ve­tő az árok­ba haj­tott.

A gya­nú­sí­tot­tak ezután ugyan­csak Esztergom-Kertvárosban az egyik ház udva­rán álló gép­jár­mű­vet a benne lévő indí­tó­kulccsal bein­dí­tot­ták, azzal elin­dul­tak, azon­ban a gép­ko­csi egy másik utcá­ban meg­állt, mert a sér­tett úgy ala­kí­tot­ta át a gép­ko­csit, hogy a gene­rá­tor önma­gá­tól ne tud­jon töl­te­ni.

Az elkö­ve­tők ezután Esztergom-Kertvárosban egy követ­ke­ző ingat­lan előtt lepar­kolt gép­ko­csit pró­bál­tak meg elvin­ni, de nem talál­ták meg a nap­el­len­ző mögé rej­tett indí­tó­kul­csot. Ezért a gya­nú­sí­tot­tak a szin­tén az ingat­lan előtt álló másik gép­ko­csi­ba száll­tak be, a jár­mű­ben tárolt indí­tó­kulcs segít­sé­gé­vel azt az egyik férfi bein­dí­tot­ta és azzal közö­sen Leány­vár­ra men­tek, ahol a gép­ko­csit egy fás-bokros terü­le­ten elrej­tet­ték.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát 2019. ápri­lis 26. nap­ján ren­del­te el.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek újabb kettő hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mert a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is való­sá­gos. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a letar­tóz­ta­tást mind­két elkö­ve­tő ese­té­ben 2019. októ­ber 26. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta.