Főoldal » Archív » Letartóztatásban maradnak a gyanúsítottak, akik egy elhagyatott erdőterületen termesztettek marihuánát

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak a meg­hosszab­bí­tá­sát, tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tak 2019 júniu­sá­tól 2019 októ­be­ré­ig egy Tár­kány köze­lé­ben lévő erdő­te­rü­le­ten mari­hu­á­nát termesztettek. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2019. júni­us és októ­ber 7. között a Tár­kány kül­te­rü­le­tén lévő elha­gya­tott erdő­ré­szen kiala­kí­tott ültet­vé­nyen, érté­ke­sí­tés cél­já­ból mari­hu­á­nát ter­mesz­tet­tek. A növé­nyek­ről a kifej­lő­dé­sü­ket köve­tő­en ága­kat, ágvég­ző­dé­se­ket távo­lí­tot­tak el, ame­lyek egy részét egy pin­ce­ház­ban szá­rí­tot­tak és készí­tet­tek elő az érté­ke­sí­tés­re, a másik részét pedig az egyik gya­nú­sí­tott lakó­he­lyén tartották.

A pin­ce­ház­ból és a lakás­ból össze­sen 2.269,45 gramm töme­gű mari­hu­á­nát, a ter­mő­föld­ről pedig 37 darab tőkét fog­lal­tak le. Az össze­sen lefog­lalt mari­hu­á­na együt­tes kábí­tó­szer ható­anyag tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ja, annak 148,7%-a, ezért a gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nye jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek bün­te­té­si téte­le öt évtől húsz évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó szabadságvesztés.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2019. októ­ber 10-én ren­del­te el.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a kény­szer­in­téz­ke­dé­sek határ­ide­jé­nek továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés, a kábí­tó­szer tovább ter­mesz­té­sé­nek a veszé­lye.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­takat tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján, ülé­sen kihall­gat­ta, majd az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a férfiak letar­tóz­ta­tá­sát 2020. júli­us 10. nap­já­ig meghosszabbította.

A rend­őség által a bün­te­tő­ügy­ben készí­tett videó, vala­mint fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszert-termesztettek-7.