Főoldal » Archív » Letartóztatásban maradnak a szerb embercsempészek

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két szerb állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sá­nak kettő hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fér­fi­ak 2018. május 3. nap­ján, az  éjsza­kai órák­ban, a szerb-magyar határ köze­lé­ben egy zárt rak­te­rű gép­jár­mű­be fel­vet­tek  6 srí lan­kai és 12 afgán állam­pol­gárt, akik Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen érkez­tek azért, hogy Nyugat-Európába utaz­za­nak tovább. Az egyik gya­nú­sí­tott a mig­rán­sok­kal az M1 autó­pá­lyán, a 93. km szel­vény­nél Auszt­ria felé köz­le­ke­dett, ennek során a másik gya­nú­sí­tott külön gép­jár­mű­vel őket kísér­te, ezzel a szál­lí­tást biz­to­sí­tot­ta. A rend­őr­jár­őrök 2018. május 4. nap­ján, 1 óra­kor mind­két gép­jár­mű­vet ellen­őr­zés alá von­ták, az ember­csem­pé­sze­ket elfogták.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság 2018. május 4. nap­ján elren­del­te, majd három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak jelen­lé­te az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél más­képp nem biz­to­sít­ha­tó, továb­bá fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, illet­ve újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se­kor, és annak első ízben tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sa­kor a több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­ja állt fenn, ame­lyet a nyo­mo­zó ható­ság az egyik elkö­ve­tő ese­té­ben bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­re módosított.

A bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett  ember­csem­pé­szés bűn­tet­tét a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 5 évtől 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A letar­tóz­ta­tás álta­lá­nos és külö­nös okai vál­to­zat­la­nul fenn­áll­nak, ezért a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség annak meg­hosszab­bí­tá­sát indítványozta.