Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Letartóztatási indítvány a mozgásképtelen párját felgyújtó nővel szemben- A Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a nőnek letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki egy koráb­bi agy­vér­zés miatt maga­te­he­tet­len pár­já­ra gyúj­tot­ta a házat.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott az élet­tár­sa fiá­val fenn­ál­ló hara­gos viszo­nya miatt dön­tött úgy, hogy fel­gyújt­ja a mányi házat, ahol hár­man éltek közö­sen.

A nő ben­zint vett a köze­li töl­tő­ál­lo­má­son, majd azt szét­lo­csol­ta a ház föld­szint­jén és tető­te­ré­ben, és azt meg­gyúj­tot­ta, miköz­ben tudta, hogy élet­tár­sa maga­te­he­tet­le­nül fek­szik oda­bent.

A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en távo­zott a hely­szín­ről, a sér­tet­tet a tüzet ész­le­lő szom­szé­dok men­tet­ték ki, sérü­lést nem szen­ve­dett.

A gya­nú­sí­tott és a sér­tett csa­lád­ja között elmér­ge­se­dett viszony miatt a bűn­is­mét­lés, míg a cse­lek­mény tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­ge okán a ter­helt szö­ké­sé­nek, illet­ve elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye is fenn­áll.

Mind­ezek okán az ügyész­ség előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­ványt tett a nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés vég­le­ges.