Főoldal » Archív » Letartóztatási indítvány a társukat kirabló négy férfi ügyében

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a négy fér­fi­nak, akik 2017. már­ci­us 23-án kira­bol­ták tár­su­kat Győr­ben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a négy fia­tal­em­ber azon az éjje­len együtt szó­ra­ko­zott a sér­tet­tel egy győri szó­ra­ko­zó­he­lyen, majd haj­nal­ban egy kol­lé­gi­um átjá­ró­ján hátul­ról meg­tá­mad­ták a sér­tet­tet: egyi­kük nya­ká­nál lefog­ta, míg a töb­bi­ek kizse­bel­ték őt.

Az eltu­laj­do­ní­tott 25.000 forint kész­pénzt az elkö­ve­tők vonat­je­gyek­re köl­töt­ték a haza­u­ta­zá­suk­hoz, vala­mint szét­osz­tot­ták egy­más között.

Vala­mennyi gya­nú­sí­tott ren­del­ke­zik bűn­ügyi elő­élet­tel, ille­tő­leg egyi­kük­nek sincs mun­ka­he­lye, beje­len­tett lak­cí­me. Ezen tények miatt az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint fenn­áll a bűn­is­mét­lés és az elrej­tő­zés veszé­lye. Emel­lett az ügyész­ség sze­rint alap­pal kell tar­ta­ni attól, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén nehe­zí­te­nék a bizo­nyí­tást, ezért a vád­ha­tó­ság a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést indít­vá­nyoz­ta.

A gya­nú­sí­tot­tak ter­hé­re rótt cso­por­tos rab­lás bün­te­té­si téte­le 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.