Főoldal » Archív » Letartóztatást indítványoz a Fővárosi Főügyészség a pakisztáni állampolgár ügyében

Az ügyész­ség nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján elfo­gott, több­szö­rös ember­ölés­sel is gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

A pakisz­tá­ni férfi ellen kiada­tá­si eljá­rás van folya­mat­ban, amely során kérte mene­kült­kén­ti elis­me­ré­sét. Erre figye­lem­mel a kiada­tá­si eljá­rás még nem feje­ző­dött be, így a kiada­tást kérő állam egy­elő­re nem tudja lefo­lyat­ni a büntetőeljárást.

A férfi mene­kült­ügyi hely­ze­té­nek tisz­tá­zá­sa nem aka­dá­lya a bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sá­nak, és a magyar bün­te­tő tör­vényt alkal­maz­ni kell azok­ra a cse­lek­mé­nyek­re is, ame­lyek a magyar tör­vény sze­rint is bűn­cse­lek­mény­nek minő­sül­nek, és az elkö­ve­tés helyé­nek tör­vé­nye sze­rint is bün­te­ten­dők. Mind­er­re figye­lem­mel – a leg­főbb ügyész dön­té­se alap­ján – magyar bün­te­tő­el­já­rás is indult, ame­lyet a Fővá­ro­si Főügyész­ség irá­nyí­tá­sa mel­lett a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­tat le.

Az eljá­rás­ban a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit aljas indok­ból, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te, fegy­ve­re­sen és cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.

A meg­ala­po­zott gyanú tár­gyát 2009-2017. között, Pakisz­tán­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek képezik.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel állás­pont­ja sze­rint a férfi jelen­lé­te csak így biz­to­sít­ha­tó az eljá­rás­ban és kizá­ró­lag így zár­ha­tó ki annak veszé­lye, hogy újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett, szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt köves­sen el.

Az indít­vány­ról a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a hol­na­pi napon határoz.