Főoldal » Archív » Letartóztatást indítványoz az ügyészség a VII. kerületi szexuális erőszak bűntette miatti ügyben – VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL

A sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott szo­má­li­ai férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyészség.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott, egy har­minc éves szo­má­li­ai férfi, 2020. janu­ár 21-én, haj­nal­ban, meg­is­mer­ke­dett a sér­tet­tel egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, ahon­nan közö­sen távoz­tak.  A férfi a VII. kerü­let, Kéthly Anna téren talál­ha­tó park­ba csal­ta a sér­tet­tet, arra hivat­koz­va, hogy kábí­tó­szert akar fogyasz­ta­ni, ame­lyet meg is tett. A gya­nú­sí­tott a park­ban köze­led­ni pró­bált a sér­tett­hez, aki azon­ban ezt vissza­uta­sí­tot­ta. A férfi ekkor a föld­re húzta, több­ször meg­ütöt­te, majd sze­xu­á­li­san is bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. A sér­tett segít­sé­gért kiál­tott, ezt egy kül­föl­di férfi meg­hal­lot­ta, és a nő segít­sé­gé­re sie­tett. A gya­nú­sí­tott a segí­tő­vel dula­ko­dott, és föld­re vitte. Ezt köve­tő­en a szo­má­li­ai férfi fel­kap­ta a sér­tett föld­re ejtett mobil­te­le­fon­ját, és elme­ne­kült a hely­szín­ről. A sér­tett és a segí­tő könnyű testi sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, a bán­tal­ma­zás azon­ban alkal­mas volt arra, hogy súlyos sérü­lé­se­ik keletkezzenek.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a táma­dót pél­dás gyor­sa­ság­gal elfog­ta és sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te és két rend­be­li súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a kerü­le­ti ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letartóztatására.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a pén­te­ki napon dönt.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által köz­zé­tett, vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fel-nap-alatt-elfogtak-a-szomaliai-eroszaktevot