Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz az ügyészség II. kerületi emberölés ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Élet­tár­sá­ra támadt a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint és meg­öl­te. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nő letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy nő 2021. feb­ru­ár 1-jén az esti órák­ban, II. kerü­le­ti ott­ho­nuk­ban fej­szé­vel és kés­sel támadt élet­tár­sá­ra, aki­nek kiol­tot­ta éle­tét.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói fél órán belül elfog­ták a nőt, akit ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség, a rend­őr­ség elő­ter­jesz­té­se alap­ján indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, figye­lem­mel arra, hogy meg­ala­po­zott­nak látja annak a veszé­lyét, hogy – sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén – kivon­ná magát a bün­te­tő­el­já­rás alól, megszökne-elrejtőzne.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja vár­ha­tó­an a hol­na­pi napon dönt.