Főoldal » Archív » Letartóztatta a bíróság a kiskorú fiú megölésével fenyegetőző férfit

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki az egyik inter­ne­tes por­tá­lon köz­zé­tett hoz­zá­szó­lá­sa­i­ban erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek­kel fenye­get­te annak a sólyi csa­lád­nak a tag­ja­it, mely­nek kis­lá­nya a férfi roko­ná­nak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény­ben vesz­tet­te életét. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az elkö­ve­tő a bárki szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő inter­ne­tes olda­lon, a fiú ügyé­ben tar­tott és foko­zott saj­tó­ér­dek­lő­dés­sel kísért tár­gya­lá­si napo­kat köve­tő­en, a saját csa­lád­ját ért nega­tív hang­vé­te­lű véle­mé­nyek miatt 2019 novem­be­ré­től tett közzé a sér­tet­ti csa­lád­dal kap­cso­la­tos, becsü­let­sér­tő jel­le­gű közléseket.

Becsü­let­sér­tő kije­len­té­se­in túl azon­ban ölés­sel is fenye­ge­tő­zött, miu­tán az első­fo­kú, nem jog­erős íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en az elhunyt kis­lány test­vé­ré­től olyan nyi­lat­ko­zat jelent meg a saj­tó­ban, misze­rint a bör­tön kapu­já­ban fogja várni sza­ba­du­lá­sa­kor az elkö­ve­tőt, hogy szá­mon kérje és végre való­di választ kap­jon arra, hogy miért kel­lett meg­hal­nia a testvérének.

Miu­tán a sér­tet­ti csa­lád­ban a köz­lé­sek komoly félel­met kel­tet­tek, az elhunyt kis­lány édes­ap­ja az őt és gyer­me­két ért fenye­ge­té­sek miatt kérte az elkö­ve­tő fele­lős­ség­re vonását.

A nyo­mo­zá­si bíró a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, illet­ve meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zett, így az nem végleges.