Főoldal » Archív » Letartóztatta a bíróság a kiskorúakat kirabló férfit

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 23 éves moho­rai fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy balas­sa­gyar­ma­ti áru­ház­ban négy kis­ko­rú fiút rabolt ki.

A gya­nú­sí­tott 2018. novem­ber 10-én, dél­után, az áru­ház mos­dó­já­ból akart távoz­ni, ami­kor négy tizen­éves fiú érke­zett oda. Behúz­ta a mosdó ajta­ját és agresszí­ven pénzt kért tőlük, majd miu­tán keve­sell­te a kis­ko­rú­ak által neki adott össze­get, verés­sel kezd­te fenye­get­ni őket, továb­bi pénzt köve­tel­ve. A férfi azért, hogy a köve­te­lé­sé­nek nyo­ma­té­kot is adjon, ököl­lel bele­ütött az egyik ajtó­ba, ezért a rémült fiúk újra adtak neki a pén­zük­ből. Az elkö­ve­tő össze­sen 1.200 forin­tot zsák­má­nyolt tőlük.

A férfi a rab­lás előtt az áru­ház ruhá­za­ti rész­le­gé­ről jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott egy pár, 5.990 forint érté­kű cipőt, úgy, hogy a láb­be­lit egy nad­rág­gal leta­kar­va a pró­ba­fül­ké­be vitte, arról az áru­vé­del­mi esz­közt lesza­kí­tot­ta, majd a cipőt fel­vé­ve akart távoz­ni az üzletből.

A bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső gya­nú­sí­tott ellen a nyo­mo­zó ható­ság négy rend­be­li rab­lás bűn­tet­te és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt foly­tat nyo­mo­zást. Az ügyész­ség a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa – szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye – miatt, és mivel vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből tart­ja fenn magát, a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.