Főoldal » Archív » Letartóztatták a családját rettegésben és bezárva tartó alsózsolcai férfit

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zást foly­tat egy 52 éves férfi ellen sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt, de a ható­ság vizs­gál­ja a kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se, ille­tő­leg a kap­cso­la­ti erő­szak meg­va­ló­su­lá­sát is.

A gya­nú­sí­tás­ban fog­lal­tak sze­rint a férfi 1990. óta Alsó­zsol­cán együtt élt élet­tár­sá­val és annak kis­ko­rú lányá­val. 2019. novem­be­ré­ben a férfi agyi infark­tust kapott és ettől kez­dő­dő­en meg­vál­to­zott a visel­ke­dé­se, agresszív­vá vált, a nőt és lányát több­ször úgy bán­tal­maz­ta, hogy nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket oko­zott nekik. Gyógy­szert sze­dett és erre rend­sze­re­sen alko­holt fogyasz­tott, élet­tár­sát és a lányt a közö­sen hasz­nált lakó­in­gat­lan­ba több eset­ben esté­től a reg­ge­li órá­kig bezár­ta úgy, hogy az ajtó­kat bere­te­szel­te, belán­col­ta és a lakat­kul­csot magá­nál tartotta.

2020. május ele­jén a rájuk zárt ajtót reg­gel kinyi­tot­ta, és közöl­te az élet­tár­sá­val, hogy most már egy­ál­ta­lán nem mehet­nek ki a ház­ból, dol­goz­ni sem mehet el, min­den­ho­vá csak vele mehet­nek, ellen­ke­ző eset­ben meg­ve­ri őket. Mivel a nő nem mehe­tett dol­goz­ni, idő­köz­ben meg­szűnt a munkaviszonya.

A férfi rend­sze­re­sen fenye­get­te az élet­tár­sát, és nevelt lányát olyan kije­len­té­sek­kel, hogy meg­öli őket, rájuk gyújt­ja a házat, elvág­ja a nya­ku­kat, fel­akaszt­ja őket. Ennek azzal adott nyo­ma­té­kot, hogy az ágya mel­lett tar­tott kaszát, borot­vát, kést és min­den fenye­ge­té­sek alkal­má­val ezek­re a tár­gyak­ra muta­tott rá. Az egyik napon önkor­mány­za­ti ügy­in­té­zés cél­já­ból elen­ged­te ott­hon­ról az élet­tár­sát, de azzal a figyel­mez­te­tés­sel, hogy ha a hiva­tal­ból nem fog azon­nal vissza­men­ni, meg­ta­lál­ja és kinyírja.

A nő gyer­me­ké­vel együtt a kora dél­utá­ni órák­ban ért haza az ügy­fél­fo­ga­dás­ból, ami­kor lát­ták, hogy az elő­szo­bá­ban oda van készít­ve kis­bal­ta, nagy­bal­ta, fej­sze és karó, a tera­szon pedig egy akasz­tás­ra alkal­mas cso­mó­val ellá­tott kötél. A nő és gyer­me­ke ekkor annyi­ra meg­ijed­tek, hogy elme­ne­kül­tek az épü­let­ből, és a roko­na­ik érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. Miu­tán a férfi tapasz­tal­ta, hogy eltá­voz­tak, több helyi­ség­ben tüzet gyúj­tott, amely­nek ered­mé­nye­kép­pen az ingat­lan olyan mér­ték­ben kiégett, hogy a továb­bi­ak­ban lak­ha­tat­lan­ná vált. A tüzet a szom­szé­dok által riasz­tott tűz­ol­tók oltot­ták el.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét szö­kés, elrej­tő­zés, tanúk meg­fé­lem­lí­té­se, ille­tő­leg a meg­kí­sé­relt bűn­cse­lek­mény vagy újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek a veszé­lye miatt.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az indít­vány­nak helyt adva, a hivat­ko­zott indo­kok­kal egye­ző­en a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elrendelte.