Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Letartóztatták a koldust zsaroló álrendőrt- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­sé­vel foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tás­ba került az a férfi, aki magát rend­őr­nek kiad­va 2020 októ­be­ré­ben Baján egy utcán kol­du­ló fér­fit bír­ság címén több­ször is pénz átadá­sá­ra vette rá azzal fenye­get­ve, hogy ellen­ke­ző eset­ben meg­bi­lin­cse­li és a szek­szár­di bör­tön­be vite­ti.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a mada­ra­si férfi 2020 októ­be­ré­ben Baja bel­vá­ro­sá­ban több alka­lom­mal oda­ment az utcán kol­du­ló sér­tett­hez és valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy rend­őr­ként dol­go­zik. A gya­nú­sí­tott - kol­du­lás miat­ti büntetésként- össze­sen 2.800 Ft kész­pénz átadá­sá­ra vette rá a sér­tet­tet azzal fenye­get­ve, hogy ellen­ke­ző eset­ben meg­bi­lin­cse­li és a szek­szár­di bör­tön­be vite­ti.

2020. novem­ber 1-jén dél­után a gya­nú­sí­tott ismét azzal fenye­get­te meg az utcán kol­du­ló fér­fit, hogy amennyi­ben nem adja át a kol­du­lás­sal össze­gyűj­tött pénzt, akkor bilin­cset tesz rá és rend­őr kol­lé­gá­i­val bör­tön­be vite­ti őt, majd el is vette az össze­gyűj­tött 2.000 Ft kész­pén­zét.

Fen­ti­ek miatt a bajai rend­őrök a gya­nú­sí­tot­tat őri­zet­be vet­ték és hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­sé­vel foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem­ré­gi­ben sza­ba­dult férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta. A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a szö­kés elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zett, amely­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék dönt.