Főoldal » Fővárosi Főügyészség » Letartóztatták a marihuána ültetvényt gondozó férfit – VIDEÓVAL- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján elren­del­te a bíró­ság a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, akit kan­na­bisz ültet­vény pro­fesszi­o­ná­lis gon­do­zá­sá­val gya­nú­sí­ta­nak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 39 éves férfi 2020-ban egy XVII. kerü­le­ti ingat­lan kert­jé­ben kife­je­zet­ten erre a célra kiala­kí­tott, sátor­sze­rű mobil szek­ré­nyek­ben szellőztető-, vilá­gí­tó és fűtő­rend­szer­rel kan­na­biszt ter­mesz­tett.

A XVII. kerü­le­ti nyo­mo­zók a fér­fit októ­ber 7-én elfog­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra, figye­lem­mel arra, hogy meg­ala­po­zott­nak látta a szökés-elrejtőzés és a bizo­nyí­tás csa­lárd befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lyét.

A nyo­mo­zá­si bíró a letar­tóz­ta­tást – az indít­vány indo­ka­i­val egyet­ért­ve – egy hónap­ra elren­del­te, a vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zés­sel élt.

A rend­őr­ség által a hely­szí­nen készí­tett videó ezen a lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/mobil-szekrenyekben-termesztett-marihuanat