Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Letartóztatták a sorozatos lopásokat elkövető székesfehérvári férfit- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy hóna­pon belül hét vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el Székesfehérváron.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 38 éves szé­kes­fe­hér­vá­ri férfi 2020 szep­tem­be­ré­ben a Palo­ta­vá­ros­ban kira­bolt egy nőt, majd egy ittas alvó fér­fi­tól elvet­te az 500.000 Ft érté­kű kerékpárját.

A gya­nú­sí­tott a barát­nő­jé­vel közös laká­suk­ból ellop­ta a nő mobil­te­le­fon­ja­it és karóráit.

A férfi 2020 októ­be­ré­ben két lezá­rat­lan kerék­párt, egy élel­mi­szer­üz­let­ben az egyik vásár­ló tás­ká­ját a benne lévő 44.000 Ft kész­pénz­zel és sze­mé­lyes ira­ta­i­val tulaj­do­ní­tot­ta el, vala­mint a piac egyik áru­sá­tól elvit­te a 35.000 Ft-ot tar­tal­ma­zó pénzkazettát.

A gya­nú­sí­tott több­ször volt bün­tet­ve hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, cse­lek­mé­nyét fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt állva, soro­zat­jel­leg­gel  való­sí­tot­ta meg, így ala­po­san fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány alap­ján elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés ellen a ter­helt és védő­je fellebbezett.