Főoldal » Hírek » Letartóztatták a szexuális erőszakkal és gyermekpornográfiával gyanúsított férfit – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye-rendőrségi videóval

Kis­ko­rú­ak­ról készült por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket szer­zett meg és tar­tott, vala­mint saját gyer­me­két is bán­tal­maz­ta sze­xu­á­li­san a gyanú sze­rint. A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 35 éves férfi 2019-2020-ban több száz gyer­mek­por­nog­ráf képet szer­zett meg, ame­lye­ket buda­pes­ti ott­ho­ná­ban, fel­hő­ala­pú tár­hely­re fel­tölt­ve tar­tott. Ezen túl a férfi abu­zál­ta más­fél éves gyer­me­két. 

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda a fér­fit elfog­ta, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről – közte a neve­lé­se alatt álló sze­mély­ről – készült por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel, tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te és hoz­zá­tar­to­zó sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, azzal a cél­lal, hogy a gya­nú­sí­tott ne szök­hes­sen el, ne veszé­lyez­tes­se a bizo­nyí­tást és ne követ­hes­sen el hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nye­ket, mivel ezek veszé­lye fenn­áll.

A nyo­mo­zá­si bíró az indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra. A vég­zés nem vég­le­ges, a gya­nú­sí­tott és a védő fel­leb­bez­tek.

A rend­őr­ség köz­le­mé­nye, amely az elfo­gás­ról vide­ót is tar­tal­maz itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/gyermekpornografia-es-szexualis-eroszak-miatt-kell