Főoldal » Archív » Letartóztatták a volt élettársával önbíráskodó férfit

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta egy har­minc­egy éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. janu­ár 7-én egy Bács-Kiskun megyei köz­ség­ben a volt élet­tár­sát ölés­sel fenye­get­te, bán­tal­maz­ta és 40.000 forint kész­pénzt szer­zett tőle.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a har­minc­egy éves férfi 2020. janu­ár 7-én, este, a volt élet­tár­sa lakó­he­lyén szi­dal­maz­ta és bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg a három hóna­pos közös gyer­me­kü­ket a kezé­ben tartó sér­tet­tet, bele­rú­gott a kis­ágy­ba, majd távo­zott. Ezután a férfi SMS-ben tett sértő meg­jegy­zé­se­ket, ami miatt a volt élet­társ meg­kar­col­ta a férfi ház előtt álló autóját.

Emi­att a férfi vissza­ment a sér­tett lakó­há­zá­hoz, berúg­ta a bejá­ra­ti ajtót és lesza­kí­tot­ta az ajtón lévő redőnyt. Majd a házba bejut­va törni-zúzni kez­dett, beren­de­zé­si tár­gya­kat ron­gált, a tük­rös szek­rényt össze­tör­te, a baba­vé­dő rácsot szét­rúg­ta és a ven­ti­lá­tort föld­höz vágta. Ezen kívül a férfi hosszan bán­tal­maz­ta is a volt élet­tár­sát, tenyér­rel és ököl­lel több­ször fejbe vágta. Az üté­sek­től föld­re kerü­lő sér­tett tor­kát és a tes­tét meg­rúg­ta, foj­to­gat­ta, vala­mint egy virág­cse­rép­pel is megdobta.

A verés során az agresszív férfi az autó­ján a kar­co­lás­sal oko­zott kár meg­fi­ze­té­sét köve­tel­te, ami­nek a hatá­sá­ra a sér­tett átadott neki 40.000 forin­tot. A sér­tett – aki kérte a férfi meg­bün­te­té­sét – a bán­tal­ma­zás miatt nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és a ron­gá­lá­sok miatt 50.000 forint kára is keletkezett.

A kun­szent­mik­ló­si rend­őrök más­nap, janu­ár 8-án őri­zet­be vet­ték a fér­fit és önbí­rás­ko­dás bűn­tet­tén kívül súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint magán­lak­sér­tés és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A rend­őr­ség kez­de­mé­nyez­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is tar­ta­ni kell attól, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a sér­tet­tet újból bán­tal­maz­ná, a fenye­ge­té­se­it bevál­ta­ná, így a bűn­is­mét­lés veszé­lye a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja janu­ár 10-én az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott fellebbezett.