Főoldal » Archív » Letartóztatták azt a férfit, aki megölte a munkaadóját

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ma elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Tata­bá­nyán, 2020. ápri­lis 12-én, este meg­öl­te, meg­gyúj­tot­ta, majd elás­ta munkaadóját. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a sér­tett­nél alkal­mi mun­ka­vál­la­ló­ként dol­go­zott. 2020. ápri­lis 12-én, az esti órák­ban Tata­bá­nyán a gya­nú­sí­tott és a sér­tett szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal, majd a gya­nú­sí­tott több alka­lom­mal meg­ütöt­te a fején a mun­ka­adó­ját, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a gépkocsi-utánfutóján lévő sze­mét közé helyez­te a sér­tett holt­tes­tét, és azt a sér­tett tatai tanyá­já­ra szál­lí­tot­ta. Ott a sze­mét­ége­tés­re hasz­nált gödör­be helyez­te a holt­tes­tet a sze­mét­tel együtt, majd eze­ket gáz­olaj­jal lelo­csol­ta és meggyújtotta.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A férfi bün­te­tett elő­éle­tű. Koráb­ban véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint lopás vét­sé­ge miatt is fele­lős­ség­re vonták.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén meg­szök­ne, elrej­tőz­ne, vala­mint a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, a bün­te­tő­el­já­rás­ban még ki nem hall­ga­tott tanú­kat jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, megfélemlítené.