Főoldal » Archív » Letartóztatták azt a tatabányai férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy nyílt utcán halálra verte a sértettet

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2020. ápri­lis 21. nap­ján elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint 2020. ápri­lis 18. nap­ján este Tata­bá­nya egyik utcá­ján olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, hogy a sér­tett a hely­szí­nen bele­halt a sérüléseibe.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas gya­nú­sí­tott 2020. ápri­lis 18-án, 20 óra körül, Tata­bá­nya egyik utcá­ján össze­ta­lál­ko­zott a sér­tet­tel, aki szi­dal­maz­ni kezd­te a gya­nú­sí­tot­tat. Majd egy alka­lom­mal arcon ütöt­te, a gya­nú­sí­tott az ütés­től a föld­re került. Miu­tán a gya­nú­sí­tott fel­állt, arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki az ütés­től elesett. A gya­nú­sí­tott ezután sem hagy­ta abba a sér­tett bán­tal­ma­zá­sát, aho­gyan a sér­tett a föl­dön feküdt több­ször a fején ütöt­te. A sér­tett a kopo­nyát ért trau­ma követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhunyt.

A gya­nú­sí­tott koráb­ban cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt volt bün­tet­ve. A mos­ta­ni cse­lek­mé­nye miatt a nyo­mo­zó ható­ság halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. Az elren­de­lés oka, hogy vele szem­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az a veszély, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, így külö­nö­sen a kihall­ga­tan­dó tanú­kat jog­el­le­ne­sen befolyásolná.