Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letöltendő szabadságvesztést indítványozott az ügyész a Magyar Villamos Művek volt vezérigazgatója és társai büntetőügyében

A Pécsi Íté­lő­táb­la elna­pol­ta a nyil­vá­nos ülést a Magyar Vil­la­mos Művek volt vezér­igaz­ga­tó­ja és tár­sai meg­is­mé­telt bün­te­tő­ügyé­ben. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lot­tak­ra letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést indítványozott. 

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, mint­egy 16 mil­li­árd forint kárt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Magyar Vil­la­mos Művek Zrt. volt vezér­igaz­ga­tó­ja és tár­sai ellen indí­tott bün­te­tő­ügy­ben - meg­is­mé­telt eljá­rás­ban - a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék mint első­fo­kú bíró­ság két vád­lot­tat vala­mennyi vád­pont alól fel­men­tett, továb­bi két vád­lot­tat - bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett - fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség – a Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sét módo­sít­va – a másod­fo­kú nyil­vá­nos ülé­sen azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Pécsi Íté­lő­táb­la az első­fo­kú íté­let rész­be­ni meg­ala­po­zat­lan­sá­gát küszö­böl­je ki, a fel­men­tett két vád­lott bűnös­sé­gét is álla­pít­sa meg, illet­ve vala­mennyi vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je. A másod­fo­kú ügyész­ség élt a 2018. évben hatály­ba lépett bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény azon új ren­del­ke­zé­sé­vel, amely lehe­tő­sé­get terem­tett az első­fo­kú íté­let rész­be­ni meg­ala­po­zat­lan­sá­gát kikü­szö­bö­lő másod­fo­kú eljá­rás ered­mé­nye­ként a fel­men­tett vád­lott bűnös­sé­gé­nek megállapítására.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon tar­tott nyil­vá­nos ülést – a hatá­ro­zat meg­ho­za­ta­la és kihir­de­té­se cél­já­ból – 2019. már­ci­us 1-jére elnapolta.