Főoldal » Hírek » Letörte a sorompót a figyelmetlen sofőr – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 72 éves job­bá­gyi férfi ellen, aki figyel­met­le­nül haj­tott egy vas­úti átjá­ró­ba, és a már leen­ge­dett sorom­pó rúd­ját letörte.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. szep­tem­ber 15-én, este Job­bá­gyi­ban vezet­te gép­ko­csi­ját egy vas­úti átjá­ró felé. A vas­úti vál­tó­ke­ze­lő egy érke­ző sze­mély­vo­nat miatt már lezár­ta a sorom­pó rúd­ja­it, a vád­lott azon­ban a leen­ge­dett sorom­pót a szem­ből sütő lenyug­vó nap miatt nem ész­lel­te és a csa­pó­rúd­nak ütkö­zött, azt félig le is törte.

A meg­ron­gá­ló­dott sorom­pók az ide­ig­le­nes hely­re­ál­lí­tá­sig nem vol­tak biz­ton­sá­go­san hasz­nál­ha­tó­ak, ezért 22 óra 30 per­cig egy fede­ző őr biz­to­sí­tot­ta a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát, a koráb­bi­nál lénye­ge­sen ala­cso­nyabb biz­ton­sá­gi szint mellett.

A gép­ko­csi­ve­ze­tő meg­szeg­te a KRESZ vas­úti átjá­ró­ra vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­se­it, ami­kor az nem foko­zott óva­tos­ság­gal köze­lí­tet­te meg, az átjá­ró biz­to­sí­tá­sá­ra szol­gá­ló köz­úti jel­zé­sek­nek nem tett ele­get és a leen­ge­dett sorom­pó elle­né­re nem állt meg, mind­ez­zel a köze­le­dő vonat sze­mély­ze­té­nek és uta­sa­i­nak testi épsé­gét és vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát veszélyeztette.

A MÁV Pálya­mű­köd­te­té­si Igaz­ga­tó­sá­ga sze­rint a figyel­met­len sofőr a vasút tár­sa­ság­nak 95.983 forint kárt okozott.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni vét­ség miatt emelt vádat, mely­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A bün­te­tő­jo­gi szank­ci­ón túl a saját gép­ko­csi­já­ban kelet­ke­zett kárt is neki kell viselnie.

Az ügyész­ség figye­lem­fel­hí­vó kam­pá­nyá­ban kiemelt figyel­met for­dí­tott a vas­úti átjá­rók­ban tör­tént bal­ese­tek veszé­lye­i­re. Az erről készí­tett kis­film az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-vasuti-atkelo-autopalya-legyunk-ovatosak/

A képen az ütkö­zés­ben meg­ron­gá­ló­dott gép­ko­csi látható.

az ütközésben megrongálódott gépkocsi