Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Letörte a sorompót a figyelmetlen sofőr - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves balas­sa­gyar­ma­ti fér­fi­val szem­ben, aki féke­zés nél­kül haj­tott a vas­úti átjá­ró­ba, és a leen­ge­dett sorom­pó rúd­ját letörte.

A vád­irat sze­rint a 2022 decem­be­ré­ben, haj­nal­ban, Balas­sa­gyar­ma­ton vezet­te gép­ko­csi­ját egy vas­úti átjá­ró felé. A vas­úti vál­tó­ke­ze­lő egy érke­ző vonat miatt már leen­ged­te a sorom­pó rúd­ja­it, a férfi azon­ban – a műkö­dő köz­vi­lá­gí­tás és szem­ben vára­ko­zó autók fény­szó­rói elle­né­re – a leen­ge­dett sorom­pót nem ész­lel­te és féke­zés nél­kül bele­haj­tott. A sorom­pó rúd­ját kitör­te és a másik olda­lon a rúd­nak ütköz­ve az alatt átha­ladt, majd meg­ál­lás nél­kül továbbhajtott.

A meg­ron­gá­ló­dott sorom­pók az ide­ig­le­nes hely­re­ál­lí­tá­sig nem vol­tak biz­ton­sá­go­san hasz­nál­ha­tó­ak, ezért a vál­tó­ke­ze­lő – fede­ző őrként, a koráb­bi­nál lénye­ge­sen ala­cso­nyabb biz­ton­sá­gi szint mel­lett – közel 6 órán át biz­to­sí­tot­ta a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

Az elkö­ve­tő több pon­ton is meg­szeg­te a KRESZ ren­del­ke­zé­se­it, ami­kor a vas­úti átjá­rót nem foko­zott óva­tos­ság­gal köze­lí­tet­te meg, a vas­úti átjá­ró biz­to­sí­tá­sá­ra szol­gá­ló köz­úti jel­zé­sek­nek nem tett ele­get és a leen­ge­dett sorom­pó elle­né­re nem állt meg, mind­ez­zel a vád­lott a köze­le­dő vonat sze­mély­ze­té­nek és uta­sa­i­nak testi épsé­gét és vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát veszélyeztette.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni vét­ség elkö­ve­té­se miatt emelt vádat, mely­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügyész­ség figye­lem­fel­hí­vó kam­pá­nyá­ban kiemelt figyel­met for­dí­tott a vas­úti átjá­rók­ban tör­tént bal­ese­tek veszé­lye­i­re. Az erről készí­tett kis­film az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-vasuti-atkelo-autopalya-legyunk-ovatosak/