Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Ligetvédők elleni erőszak – eredményes vádemelés

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­ben közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot; a bíró­ság a vád­lot­tat – első­fo­kon – pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az ügy vád­lott­ja a Rend­őr­ség hiva­tá­sos állo­má­nyá­ba tar­to­zó sze­mély, aki a vád tár­gyá­vá tett cse­lek­ményt szol­gá­la­ton kívül követ­te el.

A vád sze­rint a vád­lott 2016. júli­us 17-én a kora haj­na­li órák­ban a XIV. kerü­let, Olof Palme sétány­nál oda­lé­pett az úgy­ne­ve­zett Liget­vé­dők által fel­ál­lí­tott sát­rak egyi­ké­hez, és a rájuk vonat­ko­zó meg­jegy­zés kísé­re­té­ben, a sátor­ba egy­mást köve­tő­en két alka­lom­mal belerúgott.

Az első rúgá­sa vese tájé­kon ért egy a sátor­ban alvó kis­ko­rú lányt, aki azon­ban sérü­lést nem szenvedett.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a rend­őr­rel szem­ben – a szol­gá­la­ton kívül elkö­ve­tett fenti cse­lek­mé­nye miatt – közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. A bíró­ság 2019. feb­ru­ár 5-én kelt íté­le­té­ben a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 300.000,- Ft pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fellebbezést.