Főoldal » Hírek » Lőfegyver királypitonért – vádemelés - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés­sel vádol­ja azo­kat a sze­mé­lye­ket, akik 2020. szep­tem­be­ré­ben lőfegy­ver­rel és az ahhoz tar­to­zó lősze­rek­kel üzle­tel­tek egy­más között, úgy hogy egyi­kük­nek sem volt enge­dé­lye azok tartására.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott fel­aján­lot­ta isme­rő­sé­nek, hogy neki­ad­ja nagy­ap­ja ille­gá­li­san tar­tott pus­ká­ját a hozzá tar­to­zó lősze­rek­kel, amennyi­ben az sze­rez neki egy óri­ás­kí­gyót, egy király­pi­tont. Az isme­rős az aján­la­tot elfo­gad­ta, meg­sze­rez­te a kért álla­tot, azt elcse­rél­te a fegy­ver­re és lősze­rek­re, jól­le­het azok tar­tá­sá­ra enge­déllyel ő sem rendelkezett.

Az így meg­szer­zett pus­kát és lősze­re­ket a férfi egy ideig a saját laká­sá­ban tar­tot­ta, majd félve attól, hogy a kis­lá­nya meg­ta­lál­ja, meg­kér­te a szom­széd­ban lakó nőt, hogy a továb­bi­ak­ban őriz­ze ő azo­kat. A nő a fegy­vert és a töl­té­nye­ket átvet­te, és azo­kat a laká­sá­ban elrejtette.

Mivel sem a két fér­fi­nak, sem a nagy­apá­nak, sem a szom­széd­ban lakó nőnek nem volt enge­dé­lye fegy­ver és lőszer tar­tá­sá­ra, ezért cse­lek­mé­nyük a lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ami­ért ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.