Főoldal » Archív » Lopás és kiskorú veszélyeztetése – vádemelés apa és fia ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 15 éves fiú és 52 éves apja ellen, akik 2017 janu­ár­já­ban egy buga­ci üzlet­ből közö­sen ellop­tak egy pénz­tár­cát, benne több mint 330.000 forint készpénzzel.

A 15 éves fiú és apja 2017. janu­ár 7-én dél­előtt bemen­tek Buga­con egy üzlet­be, ahol külön­bö­ző ter­mé­kek levé­te­lét kér­ték. Az üzlet­ben egye­dül lévő eladó ennek során hátat for­dí­tott nekik, ezt kihasz­nál­va az apa benyúlt az eladó­pult­ba és onnan egy doboz­ból kivett és elra­kott egy pénztárcát.

Eköz­ben a fiú igye­ke­zett elte­rel­ni a sér­tett figyel­mét és úgy helyez­ke­dett, hogy apja taka­rás­ban legyen. A tár­cá­ban 332.000 forint kész­pénz volt. Ezután a vád­lot­tak úgy tet­tek, mint­ha a „kivá­lasz­tott” ter­mé­ke­ket bank­kár­tyá­val akar­nák kifi­zet­ni. Mivel a bolt­ban nem volt ter­mi­nál, arra hivat­koz­va, hogy pénzt vesz­nek fel, az ello­pott tár­cá­val és a pénz­zel távoz­tak az üzletből.

A lopás­sal oko­zott kár nem térült meg, az üzlet­ve­ze­tő kérte, hogy a vád­lot­ta­kat a bíró­ság köte­lez­ze annak meg­té­rí­té­sé­re. Azzal, hogy a lopást a fiá­val közö­sen követ­te el, az apa a neve­lé­si köte­les­sé­gét meg­szeg­ve súlyo­san veszé­lyez­tet­te fia erköl­csi fejlődését.

A vád­lot­tak sza­bad­lá­bon vár­ják a tár­gya­lást. Az ügyész a bün­tet­len elő­éle­tű fiút lopás vét­sé­gé­vel, míg a bün­te­tett, külö­nös vissza­eső apát lopás vét­sé­gén kívül kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel is vádolja.

Az ügyész­ség a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság­nál emelt vádat. Az apa és fia ellen azon­ban Kis­kun­ha­la­son hason­ló ügy miatt folyik eljá­rás, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az egye­sí­tést a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság előtt folyó ügyhöz.