Főoldal » Archív » Lopott árammal működtette marihuána ültetvényét a villanyszerelő

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­ség­re, ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a vil­lany­sze­re­lő­vel szem­ben, aki a Pest megyei Úri tele­pü­lé­sen lévő házá­ban lopott áram­mal működ­tet­te a mari­hu­á­na ültet­vé­nyét.

A bűn­ügy vád­lott­ja egy vil­lany­sze­re­lő, aki évek óta egye­dül élt a Pest megyei Úri­ban lévő ház­ban. 2018 ele­jén elha­tá­roz­ta, hogy mari­hu­á­na ter­mesz­tés­be kezd.

A férfi a palán­tá­kat és a ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges szű­rő­ket, lám­pá­kat, vegy­sze­re­ket, tápo­kat Auszt­ri­á­ban vásá­rol­ta meg. Kiadá­sa­i­nak csök­ken­té­se érde­ké­ben a ház­ban az elekt­ro­mos áram főve­ze­té­két meg­bon­tot­ta, majd az ára­mot sza­bály­ta­la­nul véte­lez­te.

Ami­kor a rend­őrök 2018 szep­tem­be­ré­ben kuta­tást tar­tot­tak a férfi házá­ban, mint­egy 375 tőből álló vad­ken­der ültet­vényt és több mint 7 kg szá­rí­tott növé­nyi szár­ma­zé­kot talál­tak.

A vád­lott az áram sza­bály­ta­lan véte­le­zé­sé­vel 660.000,- Ft. kárt oko­zott az áram­szol­gál­ta­tó­nak.

A kuta­tás során még két enge­dély nél­kül tar­tott pus­kát és 60 töl­tényt is lefog­lal­tak nyo­mo­zók a vád­lot­tól.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­ség­re, ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te, lopás bűn­tet­te és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben.