Főoldal » Hírek » Lőszereket tartott a padlásán – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki lősze­re­ket és fegy­ver­tar­to­zé­ko­kat tar­tott enge­dély nélkül.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik megye­be­li kis­vá­ros­ban élő fér­fi­nél lakos­sá­gi beje­len­tés­re jelen­tek meg a rend­őrök. A kuta­tás során a férfi házá­nak pad­lá­sán tűz­fegy­ver főda­ra­bot, 14 éles lőszert, több­száz szög­be­lö­vő pat­ront talál­tak meg és fog­lal­tak le. Az elő­ze­tes véle­mény sze­rint a fenti tár­gyak lőfegy­ver­nek és lőszer­nek minő­sül­nek, melyek tar­tá­sá­ra a gya­nú­sí­tott enge­déllyel nem rendelkezett.

A lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. A fér­fi­val szem­ben több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, ezen túl­me­nő­en több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű és vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el a gya­nú­sí­tás tár­gyát képe­ző bűncselekményt.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a mai napon, ülé­sén fog dönteni.