Főoldal » Hírek » Lovasíjász bemutatón megpattant nyílvessző okozott sérülést - VIDEÓVAL

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a lovas­íjásszal szem­ben, aki a lövést az indo­kolt­nál távo­labb­ról adta le, amely miatt a vessző a sér­tett has­fa­lá­ba fúró­dott.

A vád­irat sze­rint 2019. augusz­tus 19-én Esz­ter­gom­ban lovas­íjász bemu­ta­tót tar­tot­tak.

A figyel­met­len férfi az íjjal az indo­kolt­nál távo­labb­ról lőtt. A lövés biz­ton­sá­gos leadá­sá­ra vonat­ko­zó sza­bály meg­sze­gé­se miatt a nyíl­vessző a szal­ma­bá­la szé­lén meg­pat­tant, a föl­dön irányt vál­toz­ta­tott, és a néző­té­ren tar­tóz­ko­dó sér­tett has­fa­lá­ba fúró­dott.

A sér­tet­tet 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, őt meg­mű­töt­ték. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben bocsás­sa pró­bá­ra a gon­dat­lan fér­fit.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.