Főoldal » Hírek » Macsétával akarta rendezni a szavatossági vitát- vádemelés- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott egy régi isme­rő­sé­nek az asza­lói laká­sá­ban vil­lany­sze­re­lé­si mun­ká­kat vál­lalt. Az elő­leg átvé­te­lét köve­tő­en, a vád­lott nem a meg­ren­de­lő igé­nyé­nek meg­fe­le­lő­en végez­te el a mun­kát, ezért a férfi 2020. decem­ber 20- án tele­fo­non fel­hív­ta a vád­lot­tat és fel­szó­lí­tot­ta, hogy más­nap­ra fejez­ze be az ingat­lan elekt­ro­mos sze­re­lé­si mun­ká­la­ta­it. A vád­lott ezt eluta­sí­tot­ta és a tel­je­sí­tés­re egy későb­bi idő­pon­tot jelölt meg, azon­ban ez nem tet­szett a meg­ren­de­lő­nek, ezért szó­vál­tás­ba keveredtek.

Más­nap reg­gel a meg­ren­de­lő és az apja autó­val a vád­lott laká­sá­ra men­tek azért, hogy ott sze­mé­lye­sen beszél­jék meg a köz­tük kiala­kult nézeteltérést.

Miu­tán a meg­ren­de­lő a jár­mű­ből kiszállt, vitá­ba keve­re­dett a vád­lott laká­sá­ból kijö­vő sze­mé­lyek­kel. A han­gos­ko­dás­ra a vád­lott is kiment a ház elé, ahol vesze­ked­ni kezd­tek az isme­rő­sé­vel, azon­ban ez a jelen­lé­vők köz­be­lé­pé­se nyo­mán hamar abba­ma­radt. A meg­ren­de­lő vissza­ült az apja mellé a gép­ko­csi­ba, de a hely­színt nem hagy­ták el.

A vád­lott azon­ban a szá­mon­ké­rés miatt annyi­ra fel­dü­hö­dött, hogy vissza­ment a házba és ott magá­hoz vett egy macsé­tát, majd hara­go­sa után indult. Az utcá­ra kilép­ve, a vád­lott a macsé­tát bele­vág­ta a meg­ren­de­lő­je apjá­nak tulaj­do­nát képe­ző és még álló hely­zet­ben lévő jármű jobb első ajta­já­nak abla­ká­ba, mellyel 25.000 forint ron­gá­lá­si kárt okozott.

A vád­lott ezen kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás és a pró­ba­idő ide­jé­re párt­fo­gó felü­egy­let alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Szik­szói Járásbíróságnak.