Főoldal » Archív » Macskaetetést színlelve fosztottak ki egy idős asszonyt Hajóson- A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kalo­csai nő ellen, aki 2019 ápri­li­sá­ban Hajó­son macs­ka­ete­tést szín­lel­ve bement egy hal­lás­sé­rült, idős asszony házá­ba és elvit­te a  mobil­te­le­fon­ját.

A vád­irat sze­rint a kifosz­tás­sal vádolt nő egy isme­ret­len bűn­tár­sá­val együtt 2019. ápri­lis ele­jén azzal az ürüggyel kopo­gott be az egye­dül élő, 71 éves asszony­hoz, hogy meg­ete­ti a macs­ká­ját. A vád­lott – aki azt is tudta, hogy a sér­tett hal­lás­sé­rült - bement a szo­bá­ba, kivet­te az ágy mel­let­ti asz­tal­ról és elrak­ta a sér­tett tok­ban tar­tott, 20.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját.

A sér­tett látta ezt és til­ta­ko­zott, de ennek elle­né­re a vád­lott és a bűn­tár­sa a zsák­má­nyolt tele­fon­nal együtt elhagy­ták a házat. Az idős asszony a hal­lás­ká­ro­so­dá­sa miatt nem tudta ezt meg­aka­dá­lyoz­ni és azon­nal segít­sé­get kérni.

Mint­egy két hónap­pal a kifosz­tás után a rend­őr­ség ház­ku­ta­tást tar­tott a vád­lott élet­tár­sá­nak ott­ho­ná­ban. Meg­ta­lál­ták a mobil­te­le­font, amit a vád­lott önként vissza­adott. A tele­fon tokja és a SIM kár­tya viszont nem került elő, így a kár csak rész­ben térült meg.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.