Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Macskára lőtt a vadász – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Pápai Járá­si Ügyész­ség azzal a vadásszal szem­ben, aki 2022 szep­tem­be­ré­ben macs­ká­ra lőtt az egyik bako­nyi falu köze­lé­ben fel­ál­lí­tott vadász­les­ről.

A vád­irat sze­rint a 27 éves, vadász­vizs­gá­val ren­del­ke­ző férfi bér­va­dá­sza­ti szer­ző­dés alap­ján vadá­szott a terü­le­ten és 2022. szep­tem­ber ele­jén az esti órák­ban a vadász­le­sen tar­tóz­ko­dott. Az elkö­ve­tő azon­ban vad helyett indo­ko­lat­la­nul egy, a köze­li ház­nál élő macs­kát lőtt meg, mely­nek követ­kez­té­ben az egy­éves feke­te színű, rózsa­szín nyak­ör­vet vise­lő macs­ka bal mell­ső lábá­ban a csont szi­lán­kos­ra tört és a szö­ve­tek is súlyo­san sérül­tek.

Az állat sérü­lé­se a gon­dos orvo­si ellá­tás elle­né­re is mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dás­sal járt, mely­nél fogva a cica egész éle­té­ben sán­tí­ta­ni fog.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát és abban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a férfi vadász fog­lal­ko­zás­tól tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Pápai Járás­bí­ró­ság­nak.