Főoldal » Archív » Macskát üldözött az ittasan vezető, majd autójával fának csapódott - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a férfi ellen ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

2016. júni­us 4-én a haj­na­li órák­ban a vád­lott ittas álla­pot­ban vezet­te a sze­mély­gép­ko­csi­ját Sáránd kül­te­rü­le­tén. Az autó­ban négy utast szál­lí­tott és a rossz minő­sé­gű, vizes úton, a sötét­ben a meg­en­ge­dett­nél nagyobb sebes­ség­gel közlekedett.

A vád­lott az éjsza­kai sötét­ség­ben halad­va a föld­úton egy macs­kát üldö­zött, és az autó­ban lévő uta­sok til­ta­ko­zá­sa elle­né­re tovább­ra is nagy sebes­ség­gel haladt, mely­nek követ­kez­té­ben a föld­út­ról lesod­ró­dott és egy fának ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a gép­ko­csi uta­sai vala­mennyi­en 8 napon belül gyó­gyu­ló, több­szö­rös zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A sárán­di férfi cse­lek­mé­nyé­vel több KRESZ sza­bályt is megszegett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Deb­re­cen, 2016. októ­ber 4.

 dr. Pocsai Edit

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

2016. 10. 04 Hajdu-Bihar