Főoldal » Hírek » Magára vette a lopott pulóvert - videóval - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben emelt vádat, sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt. 

A vád­lot­tat a Pécsi Járás­bí­ró­ság 2022. már­ci­us 9-én jog­erős íté­le­té­vel garáz­da­ság vét­sé­ge miatt 6 hónap bör­tön­re ítél­te. Öt nap múlva a férfi bement egy pécsi áru­ház­ba, ahol a ruhá­za­ti rész­le­gen kivá­lasz­tott egy kapuc­nis puló­vert. A puló­vert bevit­te magá­val a pró­ba­fül­ké­be, leszed­te róla az áru­vé­del­mi eti­ket­tet, majd fel­vet­te a ruha­ne­műt. A vád­lott a puló­vert nem fizet­te ki, a pénz­tárt már elhagy­ta, ami­kor a biz­ton­sá­gi őrök meg­ál­lí­tot­ták és bekí­sér­ték a biz­ton­sá­gi helyi­ség­be. A férfi levet­te a lopott puló­vert, ami azon­ban elad­ha­tat­lan­ná vált, mert meg­ron­gá­ló­dott az áru­vé­del­mi eti­kett eltá­vo­lí­tá­sa miatt.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, 8 hónap bör­tön és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsát­ha­tó, mivel a bűn­cse­lek­ményt a koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lé­se után, a vég­re­haj­tás befe­je­zé­se előtt követ­te el.