Főoldal » Archív » Magát bocsátotta áruba, hogy rabolni tudjon

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy letar­tóz­ta­tás­ban lévő 23 éves fér­fit és 18 éves élettársát.

A vád­lot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a fia­tal női ter­helt alkal­mi szex­part­ne­ré­től akár erő­sza­kot is alkal­maz­va pénzt szereznek.

A fia­tal nő 2018. decem­ber 23-án az esti órák­ban talál­ko­zott a sér­tet­tel, aki­nek kocsi­já­ban egy az M7-es autó­pá­lya mel­lett fél­re­e­ső helyen pén­zért nemi aktus­ra került sor, majd a sér­tett a vád­lot­tat vacso­ráz­ni és mozi­ba vitte. A sér­tet­tel töl­tött idő alatt a nő végig tele­fo­non keresz­tül kap­cso­la­tot tar­tott tár­sá­val, aki­nek jelez­te, hogy a sér­tett­nél körül­be­lül 60.000,-Ft kész­pénz van, így „le lehet húzni”.

Mozi után a sér­tett a nőt haza szál­lí­tot­ta, kéré­sé­re azon­ban a lakó­há­zak­tól kissé távo­labb állt meg, ahol kis idő múlva meg­je­lent a nő élet­tár­sa, az ügy másik vád­lott­ja is. A férfi ekkor kér­dő­re vonta a sér­tet­tet, hogy mennyi­ért vitte el a tár­sát, majd fel­szó­lí­tot­ta, hogy a nála lévő összes pénzt adja át, mert ha nem teszi, a hely­szín­re hívja a lány fut­ta­tó­ját, illet­ve szét­ve­ri a fejét. Fenye­ge­té­sé­nek nyo­ma­té­kot adva a férfi arcon is ütöt­te a sér­tet­tet, aki félel­mé­ben 67.000,-Ft kész­pénzt adott át.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tak­kal szem­ben, a fér­fit három és fél év, míg a nőt három év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let azon­ban nem emel­ke­dett jog­erő­re, mivel az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, a vád­lot­tak és védő­ik eny­hí­té­sért és más minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sa miatt fel­leb­bez­tek. Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát fenntartotta.