Főoldal » Archív » Magát nőnek kiadva, szexuális ajánlatokat téve lopta meg a férfiakat

A Győri Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy győri fér­fi­val szem­ben, aki női paró­kát visel­ve, magát nőnek kiad­va való­sí­tott meg lopá­so­kat idén tavasszal Győr­ben.

A har­minc éves vád­lott a vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint Győr bel­vá­ro­sá­ban, haj­na­li idő­pon­tok­ban tett sze­xu­á­lis aján­la­to­kat a három, ittas álla­pot­ban lévő fér­fi­nak. A szó­ra­ko­zó­he­lyek­ről haza­fe­lé tartó sér­tet­te­ket elő­ször meg­szó­lí­tot­ta, majd volt, hogy meg­ölel­te, volt, hogy meg­lök­te, ezt köve­tő­en pedig eltu­laj­do­ní­tot­ta a pénz­tár­cá­i­kat az azok­ban lévő érté­kek­kel. Az eltu­laj­do­ní­tott tár­cák helyé­re min­den eset­ben egy-egy ide­gen pénz­tár­cát rakott.

Az elkö­ve­tő a három sér­tett­nek össze­sen 35.000 forint kárt oko­zott.

A vád­lott ezen felül elfo­gá­sa­kor metam­fe­ta­mint tar­tott magá­nál.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt álló elkö­ve­tőt, mint külö­nös vissza­esőt három ren­de­li lopás vét­sé­gé­vel és egy rend­be­li kábítószer-birtoklás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó. Tekint­ve, hogy cse­lek­mé­nye­it koráb­bi, hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt kisza­bott, öt éves bör­tön­bün­te­té­sé­nek fel­té­te­les sza­bad­sá­ga alatt követ­te el, vár­ha­tó­an ezen fel­té­te­les sza­bad­ság meg­szün­te­té­sé­re is sor kerül vele szem­ben.