Főoldal » Hírek » Magát szolgálatba helyező rendőrt fenyegetett két férfi - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A sza­bad­na­pos rend­őr­nek két, a vona­ton az uta­so­kat zava­ró férfi miatt kel­lett szol­gá­lat­ba helyez­nie magát. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2023. már­ci­us 27-én, dél­után, két ittas lévő férfi szállt fel egy sze­mély­vo­nat­ra, ahol azzal zavar­ták az uta­so­kat, hogy ordí­toz­tak. Ezen a vona­ton uta­zott egy szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr is, aki - mivel a jegy­vizs­gá­ló rend­őri segít­sé­get kért - szol­gá­lat­ba helyez­te magát.

A rend­őr közöl­te az egyik ordi­bá­ló utas­sal, hogy a követ­ke­ző meg­ál­ló­nál lekí­sé­ri a vonat­ról, akit a társa is köve­tett. Az utóbb leszál­ló utas a rend­őr mögé került, majd meg­lök­te és szidalmazta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fér­fi­ak a rend­őri fel­szó­lí­tást köve­tő­en ököl­be szo­rí­tott kéz­zel folya­ma­to­san fenye­get­ték a rend­őrt, aka­dá­lyoz­va ezzel az intéz­ke­dést. A rend­őr­nek az ütés elke­rü­lé­se érde­ké­ben a hozzá közel álló férfi kezét sike­rült eltol­nia magá­tól, aki ezután a rend­őrt fenye­get­ve elő­vet­te a magá­nál tar­tott 17 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést. Ezt köve­tő­en a rend­őri erő­sí­tés­től tart­va a két férfi meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, azon­ban ezt a hely­szín­re érke­ző rend­őri egy­sé­gek megakadályozták.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a két férfi őri­ze­tét majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket társ­tet­tes­ként, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­suk elrendelését.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vány elle­né­re csak az egyik gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el, míg a másik gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban ele­gen­dő­nek látta a bűn­ügyi fel­ügye­let alkal­ma­zá­sát. A vég­zés ellen a letar­tóz­ta­tott gya­nú­sí­tott és védő­je a ter­helt sza­bad­láb­ra helye­zé­se, míg az ügyész­ség a másik gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A fotó az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről készült.