Főoldal » Hírek » Magukat magánnyomozónak kiadva zsaroltak egy hűtlen férjet - vádemelés - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő és párja ellen, akik 2 mil­lió forin­tot zsa­rol­tak ki egy férfitől.

Az egyik vád­lott a barát­nő­jé­től tudo­mást szer­zett arról, hogy kap­cso­la­ta van egy házas fér­fi­val, aki rend­sze­re­sen anya­gi támo­ga­tást is biz­to­sí­tott sze­re­tő­jé­nek. Mind­ezek miatt irigy­ke­dett barátnőjére.

A vád­lott a pár­já­nak elmond­ta, hogy tudo­má­sa van a kap­cso­lat­ról, majd elha­tá­roz­ták, hogy a fér­jet meg­zsa­rol­ják, illet­ve meg­aka­dá­lyoz­zák, hogy a férfi tovább­ra is kap­cso­la­tot tart­son a barátnőjével.

A pár 2018. év máso­dik felé­től rend­sze­re­sen figye­lem­mel kísér­te a férj és barát­nő­je kap­cso­la­tát a közös­sé­gi médi­án keresz­tül, ada­to­kat sze­rez­tek be kap­cso­la­tuk­ról, illet­ve rend­sze­re­sen doku­men­tál­ták is a férfi meg­je­le­né­sét barát­nő­jé­nél. Emel­lett a vád­lot­tak ada­to­kat gyűj­töt­tek a férfi vagyo­ni hely­ze­té­ről is.

Ezt köve­tő­en a nő egy fik­tív e-mail címen keresz­tül fel­vet­te a kap­cso­la­tot a férj­jel, akit egy levél­ben tájé­koz­ta­tott arról, hogy tudo­más­sal bír­nak házas­sá­gon kívü­li kap­cso­la­tá­ról. A fér­jet meg­té­veszt­ve azt állí­tot­ták, hogy őket, mint magán­nyo­mo­zó­kat a férfi fele­sé­ge bízta meg, hogy gyűjt­se­nek ada­tot a férj hűt­len­sé­gé­ről. Ekkor közöl­ték, hogy amennyi­ben 2.000.000 forin­tot fizet, akkor a meg­bí­zás alap­ján a ter­he­lő bizo­nyí­té­ko­kat nem adják át a feleségnek.

A férj a zsa­ro­lók­nak a pénzt kifizette.

Mivel azon­ban a kap­cso­la­tot tovább­ra is fenn­tar­tot­ta barát­nő­jé­vel, ezért a vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy bosszút áll­nak, így álné­ven fel­ke­res­ték a fele­sé­get, akit tájé­koz­tat­tak férje hűtlenségéről.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye a zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1 évtől 5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.