Főoldal » Hírek » Magyarország Ügyészsége visszautasítja Hadházy Ákos országgyűlési képviselő valótlan és kegyeletsértő állításait

Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő 2021. decem­ber 16-án hosszú inter­jút adott a Magyar Narancs­nak a kor­rup­ci­ós bűn­ügyek magyar­or­szá­gi keze­lé­sé­ről. Hason­ló­an koráb­bi ügyész­sé­get érin­tő nyi­lat­ko­za­ta­i­hoz, Had­há­zy Ákos szin­te vala­mennyi állí­tá­sa, követ­kez­te­té­se valót­lan, a ténye­ket elhall­ga­tó vagy eltor­zí­tó, a bün­te­tő anya­gi és eljá­rás­jo­gi sza­bá­lyok isme­re­té­nek tel­jes hiá­nyá­ról tanúskodó.

Az ügyész­ség követ­ke­ze­te­sen tart­ja magát ahhoz, hogy szak­mai vitá­kat szak­mai fóru­mo­kon foly­tas­son le, poli­ti­kai vádas­ko­dá­sok­ra pedig ne rea­gál­jon. Had­há­zy Ákos egyik mon­da­tá­val azon­ban olyan erköl­csi mély­ség­be süllyedt, hogy az nem hagy­ha­tó válasz nélkül.

A volt Bács-Kiskun megyei főügyész tra­gi­kus halá­lá­nak össze­kö­té­se a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség által lenyo­mo­zott és jelen­leg bíró­sá­gi sza­kasz­ban lévő Simon­ka és Bol­dog ügyek­kel nem csak a való­ság­gal nincs köszö­nő viszony­ban, hanem min­den mora­li­tást nél­kü­lö­ző, kegye­let­sér­tő, jó érzé­sű embert fel­há­bo­rí­tó megnyilvánulás.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge vissza­uta­sít­ja az ilyen és ehhez hason­ló rágal­ma­kat, ame­lyek alkal­ma­sak a köz­bi­za­lom, a jog­biz­ton­ság­ba vetett hit meg­in­ga­tá­sá­ra. Az ügyész­ség tovább­ra is követ­ke­ze­te­sen üldö­zi a bűn­cse­lek­mé­nye­ket - a tör­vé­nyek­nek és az objek­tív igaz­ság­nak megfelelően.