Főoldal » Hírek » Majd egy órán át próbált kereket cserélni az ittas férfi - videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki alko­holt fogyasz­tott és köz­ben nyug­ta­tót is bevett, majd úgy köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val a főúton, hogy két­szer is elő­ál­lí­tot­ták a rend­őrök emiatt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a csa­lá­di prob­lé­mák­kal küzdő férfi idén nyá­ron egyik nap a stran­don ita­lo­zott, és több nyug­ta­tót is bevett. Este gép­ko­csi­val elin­dult a 41-es számú főúton Nyír­egy­há­za irá­nyá­ba, majd behaj­tott az egyik ben­zin­kút­ra, ahol alko­holt vásá­rolt. Lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján a rend­őrök a ben­zin­kú­ton iga­zol­tat­ták, majd látva az alko­ho­los álla­po­tát vize­let, és vér­vé­tel cél­já­ból elő­ál­lí­tot­ták az orvo­si ügye­let­re. Az ekkor levett véré­ben két ezre­lé­ket meg­ha­la­dó alko­hol­kon­cent­rá­ci­ót muta­tott ki az orvosszakértő.

A rend­őrök elen­ged­ték a fér­fit, aki isme­ret­len körül­mé­nyek között vissza­ju­tott a ben­zin­kú­ton par­ko­ló gép­ko­csi­já­hoz, majd éjfél körül azzal elin­dult ismé­tel­ten Nyír­egy­há­za irá­nyá­ba, ahol útköz­ben egy másik ben­zin­kút­ra tért be. Ittas­sá­ga miatt neki­haj­tott a sze­gély­nek, ami­től defek­tes lett a gép­ko­csi­ja, és azt pró­bál­ta meg­ja­ví­ta­ni úgy, hogy lepar­kolt az egyik kút­fej­hez. A javí­tás közel egy óráig tar­tott, de álla­po­ta miatt azt nem tudta befe­jez­ni. Az ese­mé­nyek­nek az vetett végett, hogy a rend­őrök ismé­tel­ten elő­ál­lí­tot­ták, aki nem tagad­ta azt, hogy alko­holt fogyasz­tott. Az újabb vér­vé­tel sze­rint még maga­sabb volt egy kevés­sel véré­nek alko­hol tar­tal­ma, mint korábban.

Az ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a bíró­ság­nak. Egyéb­ként a vád­lott veze­tői enge­dé­lyét a rend­őrök a hely­szí­nen elvették.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.

A vide­ón az alko­hol­vá­sár­lás, illet­ve az elhú­zó­dó kerék­cse­re lát­ha­tó: https://www.facebook.com/watch/?v=4204150549689921