Főoldal » Hírek » Majdnem halálra verte alkalmi ismerősét a pályaudvaron, majd elvette az apróját - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Két férfi ita­lo­zás után össze­ve­szett, majd egyi­kük élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta a mási­ku­kat a pálya­ud­va­ron, ami után elvet­te az apró­pén­zét. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt ember­ölés kísér­le­te és kifosz­tás miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 21 éves férfi 2020. októ­ber 2-án dél körül, a Kele­ti pálya­ud­va­ron együtt ita­lo­zott alkal­mi isme­rő­sé­vel egy román állam­pol­gár­ral. A két férfi között szó­vál­tás ala­kult ki a pálya­ud­var csar­no­ká­ban, amely hatá­sá­ra a román állam­pol­gár el akart távoz­ni. A vád­lott azon­ban utá­na­ment, két­szer is föld­re rán­tot­ta és súlyo­san bán­tal­maz­ni kezd­te, ame­lyet egy isme­ret­len köz­be­avat­ko­zá­sa miatt hagyott csak abba. Ekkor a 21 éves férfi fel­szed­te a sér­tett zse­bé­ből kiszó­ro­dott pár száz forin­tot, majd elin­dult, azon­ban a rend­őrök per­ce­ken belül elfog­ták. A sér­tett több­szö­rös törést és agy­zú­zó­dást szen­ve­dett, élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. A kihí­vott men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol az ellá­tás élet­men­tő volt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság élet­vé­del­mi nyo­mo­zói őri­zet­be vet­ték a táma­dót és lefoly­tat­ták a nyomozást.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kifosz­tás miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt. Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján a vád tár­gyá­vá tett cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény 5-től 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

Az egyéb­ként bün­tet­len vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.