Főoldal » Hírek » Majdnem levágta a szomszédja fülét - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és garáz­da­ság miatt vádat emelt egy hely­be­li férfi ellen, aki ész­lel­ve, hogy házá­nak bejá­ra­ti ajta­ját, abla­kát és kerí­té­sét meg­ron­gál­ták, mind­ezt dühö­sen a szom­széd­ján kérte szá­mon. A szom­széd azon­ban pro­vo­kál­ni kezd­te őt, mire a vád­lott magá­hoz raga­dott egy bozót­vá­gó kést és azzal majd­nem levág­ta a sér­tett fülét.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi – az ügy vád­lott­ja – 2021. május 4-én dél­után, mun­ká­ból haza­tér­ve ész­lel­te, hogy a házá­nak abla­kát, bejá­ra­ti ajta­ját, továb­bá a kerí­tést vala­ki meg­ron­gál­ta és emi­att dühös lett. Rövi­de­sen mind­ezt a szom­szé­don – az ügy sér­tett­jén - kérte szá­mon, aki erre szi­dal­maz­ni, sér­te­get­ni és pro­vo­kál­ni kezd­te őt.

Han­gos szó­vál­tá­suk köz­ben a vád­lott magá­hoz vett egy 58 cm-es fém bozót­vá­gó kést és elin­dult a háza előt­ti utca­sza­ka­szon tar­tóz­ko­dó szom­széd­ja felé. Ő ijed­té­ben, véde­ke­zés­ként elkez­dett egy fa karó­val hado­nász­ni. A vád­lott ezt táma­dás­ként érté­kel­te, ezért a bozót­vá­gó­val a sér­tett felé csa­pott és ennek során meg­vág­ta annak bal fülét, ami ettől erő­sen vérez­ni kez­dett. A szom­széd ekkor a kezé­ben lévő karót eldob­ta és besza­ladt a házába.

A sér­tett az arcán és a fülén nyolc napon belül gyó­gyu­ló, hosszan­ti, met­szett sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a bozót­vá­gó kés akár a fülét is levág­hat­ta volna. Ennek elma­ra­dá­sa csu­pán a vélet­le­nen múlott. A vád­lott bozót­ké­ses táma­dá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban félel­met, ria­dal­mat vált­son ki.

Az ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság hoz döntést. 

A fotók a rend­őr­sé­gi szem­le során készültek.