Főoldal » Hírek » Majdnem tragédiával végződött az élettársak közötti vita - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, akik egy vita során több­ször meg­szúr­ta az élet­tár­sát, majd a sér­tet­tet nem akar­ta kien­ged­ni a lakás­ból, így a férfi végül az ajtót kirúg­va mene­kült el az ingatlanból. 

A felek együtt éltek egy kis Heves megyei tele­pü­lé­sen, azon­ban közöt­tük az utób­bi évek­ben - ita­lo­zó élet­mód­juk miatt - gya­ko­ri­ak vol­tak a konf­lik­tu­sok. A pár 2019. júni­us 29-én isme­rő­sök­kel együtt részt vett a falu­na­pi ren­dez­vé­nyen, ahol mind­ket­ten italt fogyasz­tot­tak. Haza­té­ré­sük után ismét szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük. A vita hevé­ben az indu­la­tos vád­lott magá­hoz vett egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, mellyel, két alka­lom­mal is meg­szúr­ta a kezé­vel véde­kez­ni pró­bá­ló sér­tet­tet. A távoz­ni pró­bá­ló sér­tett – mivel az ajtót nyitó egyet­len kulcs a vád­lott­nál volt – nem tudta elhagy­ni a lakást, így fel­szó­lí­tot­ta a nőt, hogy nyis­sa ki az ajtót. A vád­lott ennek nem tett ele­get, így a férfi az ajtót kirúg­va távo­zott a cse­lek­mény hely­szí­né­ről, majd érte­sí­tet­te a mentőket. 

A szú­rá­sok a bal csí­pőt és a jobb lágyék­haj­la­tot érték. Mind­két sérü­lés­nél fenn­állt az élet­ve­szély oko­zá­sá­nak lehetősége. 

A Heves Megyei Főügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett un. mér­té­kes indít­ványt, hogy amennyi­ben a vád­lott a vád­ira­ti tény­ál­lás­sal egye­ző­en beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a trá­gya­lás­hoz való jogá­ról, akkor a bíró­ság vele szem­ben 2 év sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, továb­bá ugyan­ennyi időre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.