Főoldal » Hírek » Mankóval halálra verte bérlőtársát - fotókkal - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki lakó­tár­sát egy man­kó­val halál­ra verte.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és a sér­tett együtt lak­tak bér­lő­ként Pécsett, egy mun­kás­szál­lón. A sér­tett idős kora miatt gyen­ge fizi­ku­mú volt, járni is csak man­kó­val tudott.

2022 júni­u­sá­ban a reg­ge­li órák­ban az ittas vád­lott szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel, mely­nek során a sér­tett a vád­lot­tat fejen ütöt­te, aki az ütés­től a föld­re esett. A vád­lott fel­kelt, a sér­tet­tet a föld­re lökte, man­kó­ját elvet­te, majd azzal test­szer­te ütle­gel­ni kezd­te, mely­nek során négy alka­lom­mal a sér­tett fejé­re súj­tott. A bán­tal­ma­zás során a sér­tett segít­sé­gért kia­bált, aki­nek a kiál­tá­sát a tár­sas­ház­ban lakók meg­hal­lot­ták. Egyi­kük a táma­dót lefog­ta, miköz­ben a men­tő­ket és a rend­őrö­ket értesítették.

A sér­tet­tet a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol azon­ban más­nap a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben elhunyt.

A vád­lott - aki a vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban van - cse­lek­mé­nye halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2 - 8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.