Főoldal » Archív » Maradandó sérülés egy szalagavatón

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a fia­tal bal­maz­új­vá­ro­si férfi ellen, aki egy nézet­el­té­rést köve­tő­en úgy meg­ütöt­te a sér­tet­tet, hogy annak egy foga kitört.

Bal­maz­új­vá­ros egyik ren­dez­vény­köz­pont­já­ban 2017. novem­ber 25-én sza­lag­ava­tót tar­tot­tak, ame­lyen részt vett a vád­lott és a sér­tett. Haj­na­li 1 óra­kor már mind­ket­ten ittas álla­pot­ban vol­tak, majd kimen­tek leve­gőz­ni a helyi­ség előt­ti dohány­zó­hely­re. A sér­tett és az egyik ott tar­tóz­ko­dó ven­dég között nézet­el­té­rés támadt, a sér­tett szid­ni kezd­te a fér­fit, majd a kezé­ben lévő pohár­ból az italt az arcá­ba öntöt­te. Erre dula­kod­ni kezd­tek, és a sér­tett egy­szer arcon ütöt­te a fér­fit. A vád­lott látta azt, hogy a barát­ját bán­tal­maz­zák, ezért oda­ment a sér­tett­hez, szá­mon kérte, majd lök­dös­ték egy­mást. A dohány­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dó ven­dé­gek meg­pró­bál­ták őket szét­vá­lasz­ta­ni, azon­ban ennek elle­né­re a sér­tett com­bon rúgta a vád­lot­tat, mire a vád­lott ököl­lel szá­jon ütöt­te a 17 éves sér­tet­tet, ami­nek követ­kez­té­ben az egyik met­sző­fo­ga kitört, a szája pedig vér­zett. A vád­lot­tat és a sér­tet­tet meg­pró­bál­ta szét­vá­lasz­ta­ni egy jelen­lé­vő másik ven­dég, azon­ban a sér­tett rátá­madt, tenyér­rel arcon ütöt­te a férfit.

 

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló fog­tö­rést és repesz­tett sérü­lést szen­ve­dett. A fog­tö­rés és a fog­el­tá­vo­lí­tás miatt sérü­lé­se mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként értékelhető.

 

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a sér­tett és a vele dula­ko­dó férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge indult nyo­mo­zást meg­szün­tet­te és mind­két gya­nú­sí­tot­tat meg­ro­vás­ban részesítette.

 

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­je által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.