Főoldal » Hírek » Maradandó sérüléseket okozott a kerékpárosnak a gyorshajtó - FOTÓVAL - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a fia­tal férfi ellen, aki a vád sze­rint egy útka­nya­ru­lat­ban oko­zott bal­ese­tet, mely­ben egy kerék­pá­ros súlyo­san megsérült.

A vád sze­rint a férfi 2020. szep­tem­ber 13-án a dél­utá­ni órák­ban vezet­te gép­ko­csi­ját Bánk felől Fel­ső­pe­tény irá­nyá­ba, ahol az egy­más után elhe­lyez­ke­dő útka­nya­ru­la­to­kat 60 km/órás sebes­ség­kor­lá­to­zó tábla és veszélyt jelző tábla is jelzi az autó­ve­ze­tők számára.

A férfi a meg­en­ge­det­tet meg­ha­la­dó, mint­egy 80 km/órás sebes­ség­gel haladt be az egyik kanyar­ba, ami miatt a gép­ko­csi jobb olda­lá­val leha­ladt a jobb olda­li útpad­ká­ra, ezért a sofőr balra rán­tot­ta a kor­mányt. A gép­ko­csi ettől átsod­ró­dott a bal olda­li for­gal­mi sávba, majd a víz­el­ve­ze­tő árok­ba, ahon­nan vissza­vá­gó­dott az úttest­re és elütött egy éppen akkor szem­ből kerék­pár­ral érke­ző nőt.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a kerék­pá­ros több élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, töré­sei miatt – a soro­za­tos műté­ti beavat­ko­zá­sok elle­né­re – mara­dan­dó fogya­té­kos­ság követ­ke­zett be nála.

A bal­eset oka a férfi veze­tés­tech­ni­kai hibá­ja és a sebes­ség­túl­lé­pé­se volt, a meg­en­ge­dett sebes­ség ese­tén ugyan­is a gép­ko­csi nem haladt volna le az útpad­ká­ra, az eltúl­zott balra kor­mány­zás elma­ra­dá­sa ese­tén pedig nem sod­ró­dott volna át a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tás kisza­bá­sát, vala­mint a nyo­mo­zás során fel­me­rült 178.313,- forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét indítványozta.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A rend­őr­ség tudó­sí­tá­sa és hely­szí­ni fény­ké­pei a police.hu olda­lon: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/lezart-eljaras-kozuti-baleset-gondatlan#1