Főoldal » Hírek » Maradandó sérülést okozott a figyelmetlen sofőr - fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 47 éves fér­fi­val szem­ben, aki­nek a néhány másod­perc­nyi figyel­met­len­sé­ge miatt tör­tént bal­eset­ben a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú sér­tett lebénult.

A vád sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 26-án, a dél­előt­ti órák­ban az M3 autó­pá­lyán Nyír­egy­há­za irá­nyá­ba köz­le­ke­dett kis­te­her­au­tó­já­val. Jóval előt­te, hason­ló kate­gó­ri­á­jú kocsit vezet­ve haladt a sér­tett, aki a jár­mű­vé­vel Fran­cia­or­szág­ból indul­va Romá­nia felé tar­tott, mely­ben külön­bö­ző lomo­kat, hasz­ná­la­ti cik­ke­ket, illet­ve 2-3 méter hosszú­sá­gú fém­ru­da­kat szállított.

A kül­föl­di jármű az autó­pá­lya külső for­gal­mi sáv­já­ban – bár műsza­ki meg­hi­bá­so­dá­sa nem volt – isme­ret­len okból meg­állt, amit a mögöt­te 117-123 km/óra sebes­ség­gel hala­dó férfi kb. 6 másod­per­cen keresz­tül nem ész­lelt, így abba féke­zés nél­kül belehajtott.

A hátul­ról tör­té­nő ütkö­zés követ­kez­té­ben a rak­tér­ben lévő egyik vas­cső nagy erő­vel előre len­dült, és a rak­tér falát átüt­ve átszúr­ta a veze­tő­ülé­sen tar­tóz­ko­dó sér­tett lapoc­ká­ját, és több csi­go­lyá­ját is ron­csol­ta. Ennek követ­kez­té­ben a román állam­pol­gár­sá­gú férfi mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szen­ve­dett és kere­kes­szék­be kerül. Álla­po­tá­ban gyógy­ke­ze­lés mel­lett sem vár­ha­tó érde­mi javulás.

A vád­lott a KRESZ leg­ál­ta­lá­no­sabb sza­bá­lyát szeg­te meg, mely sze­rint, aki a köz­úti köz­le­ke­dés­ben részt vesz, köte­les úgy köz­le­ked­ni, hogy a személy- és vagyon­biz­ton­sá­got ne veszé­lyez­tes­sen. A bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­ben ugyan­ak­kor köz­re­ját­szott az is, hogy a sér­tett az erre vonat­ko­zó tila­lom elle­né­re meg­állt az autópályán. 

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban a figyel­met­len vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.