Főoldal » Hírek » Marihuána, amfetamin és potencianövelő az apa és fia kínálatában - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem, lopás és gyógy­szer­ha­mi­sí­tás miatt emelt vádat azzal a fogyasz­tó­ból keres­ke­dő­vé vált fér­fi­val szem­ben, aki előbb Hol­lan­di­á­ból beszer­zett kábí­tó­szert érté­ke­sí­tett, majd fiá­val együtt több hely­szí­nen nagy tétel­ben maga is ken­der ter­mesz­tés­be fogott, hogy jöve­del­mét közel két éven át így egé­szít­se ki.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­maj­sai férfi 2019 ele­jé­től fogyasz­tott kábí­tó­szert. Rövid­del ezután elha­tá­roz­ta, hogy jöve­del­mét ecs­ta­sy és mari­hu­á­na érté­ke­sí­té­sé­ből fogja kiegé­szí­te­ni. Egy kis­kun­maj­sai tanyá­hoz álné­ven pos­ta­lá­dát és pos­ta­cí­met inté­zett, ahova ele­in­te Hol­lan­di­á­ból ren­delt tovább­ér­té­ke­sí­té­si cél­lal amfe­ta­min tar­tal­mú tab­let­tá­kat, poro­kat és folya­dé­kot. A NAV Repü­lő­té­ri Igaz­ga­tó­sá­ga vám­el­len­őr­zés során lefog­lal­ta a kül­de­mé­nye­ket, ame­lyek összes kábí­tó­szer ható­anyag­tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 5,2-szerese volt.

A férfi bűnös tevé­keny­sé­gé­hez 2020 nya­rán a fia is csat­la­ko­zott, közö­sen meg­vá­sá­rol­tak egy pin­cét, majd annak belső helyi­sé­gét leszi­ge­tel­ve félig auto­ma­ti­zált ter­mesz­tő rend­szert ala­kí­tot­tak ki. A ken­der­nö­vé­nyek haté­kony ter­mesz­té­sét biz­to­sí­tó elekt­ro­mos ára­mot a fogyasz­tás­mé­rő beren­de­zés kike­rü­lé­sé­vel, sza­bály­ta­lan leága­zás kiala­kí­tá­sá­val véte­lez­ték. A vád­lot­tak a fel­ada­to­kat egy­más között meg­osz­tot­ták: a növé­nyi egye­dek csí­ráz­ta­tá­sát az apa a saját laká­sá­ban végez­te, míg a pin­cé­be áthe­lye­zett növé­nyi egye­dek fej­lett­sé­gét később már együtt ellen­őriz­ték. A mari­hu­á­nát az apa Kis­kun­maj­sán, fia Sze­ge­den érté­ke­sí­tet­te, ennek során a fogyasz­tók­kal kons­pi­rál­tan, „virág­nyel­ven” kom­mu­ni­kál­tak. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök a kifej­lett, virág­zó kan­na­bisz növé­nyek, vala­mint amfe­ta­min tab­let­ták és porok mel­lett az apa laká­sán poten­cia­za­var keze­lé­sé­re szol­gá­ló, Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett gyógy­sze­re­ket is nagy mennyi­ség­ben lefoglaltak.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső apát jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te mel­lett gyógy­szer­ha­mi­sí­tás és lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, míg fiá­nak bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt kell felel­nie. Az ügyész­ség velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.