Főoldal » Hírek » Más bankkártyájával vásárolt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt egy évre fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást egy nővel szem­ben, aki 2020 már­ci­u­sá­ban Tisza­kécs­kén egy elvesz­tett bank­kár­tyát talált, majd azzal több üzlet­ben vásárolt.

Az ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020. már­ci­us 21. és 23. napja között Tisza­kécs­kén talált egy bank­kár­tyát, amit a tulaj­do­no­sa elvesz­tett. A nő a bank­kár­tyát jogo­su­lat­la­nul fel­hasz­nál­ta, már­ci­us 23-án vásá­rol­gat­ni kez­dett, ami során a talált kár­tyá­val fize­tett. A gya­nú­sí­tott olyan össze­ge­kért vásá­rolt, hogy a PIN kódot ne kell­jen meg­ad­ni, ugyan­is azt nem ismerte.

Két üzlet­ben vásá­rolt a kár­tyá­val, elő­ször mint­egy 1.200, majd 2.900 forin­tért. Egy har­ma­dik bolt­ban is fizet­ni akart a kár­tyá­val közel 4.000 forin­tot, de ez már nem sike­rült, mert ekkor­ra a sér­tett ész­re­vet­te a cse­lek­ményt és letil­tat­ta a kártyát.

A tisza­kécs­kei rend­őrök­nek sike­rült azo­no­sí­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tat, akit infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­tak ki. A nő beis­mer­te a tet­tét és tel­jes egé­szé­ben meg­té­rí­tet­te a sér­tett kárát.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rint az ügyész­ség pró­ba­idő­re fel­füg­geszt­he­ti az eljá­rást, ha attól a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, az elkö­ve­tés mód­já­ra és a gya­nú­sí­tott sze­mé­lyé­re figye­lem­mel a gya­nú­sí­tott maga­tar­tá­sá­nak ked­ve­ző vál­to­zá­sa vár­ha­tó. Fel­té­tel az is, hogy az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három­évi, illet­ve ötévi sza­bad­ság­vesz­tés­nél ne legyen súlyosabb.

Mivel a sér­tett érde­ke­i­nek érvé­nye­sí­té­se, az oko­zott kár meg­té­rí­té­se a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rint kiemelt fon­tos­sá­gú, a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tal szem­ben ele­gen­dő az eljá­rás egy évre tör­té­nő fel­füg­gesz­té­se. Ha ez a pró­ba­idő ered­mé­nye­sen elte­lik, az ügyész meg­szün­te­ti az eljárást.