Főoldal » Archív » Más nevére szóló mozgáskorlátozott parkolási engedélyt használt a bíró

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki egy bírót.

A közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bíró 2018. május 15-én, Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban - mun­ká­ba menet - jogo­su­lat­la­nul hasz­nált egy más sze­mély nevé­re kiál­lí­tott moz­gás­kor­lá­to­zott par­ko­lá­si engedélyt.

A bíró a gép­jár­mű szél­vé­dő­je mögött, a műszer­fa­lon elhe­lyez­te a par­ko­lá­si enge­délyt, amely­nek hasz­ná­la­tá­ra - mivel moz­gás­kor­lá­to­zott sze­mélyt nem szál­lí­tott - nem volt jogo­sult, majd par­ko­ló­jegy vál­tá­sa nél­kül elin­dult a mun­ka­he­lye felé. A kerü­le­ti rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó, civil ruhá­zat­ban szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrei ész­lel­ték a cse­lek­ményt, majd a tet­ten ért bírót intéz­ke­dés alá vonták.

A bíró a moz­gás­kor­lá­to­zott par­ko­lá­si iga­zol­vány jogo­su­lat­lan hasz­ná­la­tát a hely­szí­nen elis­mer­te, azt az intéz­ke­dő rend­őrök­nek átadta.

A köz­tár­sa­sá­gi elnök a bíró men­tel­mi jogát a bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sa végett felfüggesztette.

A bíró 2018. augusz­tus 23-án tör­té­nő kihall­ga­tá­sán a gya­nú­sí­tás ellen panasszal nem élt, val­lo­mást tett, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beismerte.