Főoldal » Hírek » Másfél évig terrorizálta élettársát, hét év börtön várhat rá - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 32 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­val szem­ben, aki 2019 novem­be­ré­től 2021 ápri­li­sá­ig rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élettársát.

A vád sze­rint a pár 2019 feb­ru­ár­já­tól élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a nő sal­gó­tar­já­ni ott­ho­ná­ban, viszo­nyuk azon­ban meg­rom­lott, a férfi ugyan­is ittas álla­pot­ban rend­sze­re­sen bántalmazta.

Első alka­lom­mal 2019 novem­be­ré­ben egy vita után úgy meg­ver­te a sér­tet­tet, hogy a nő lép­re­pe­dést szen­ve­dett, lépét műté­ti úton el is kel­lett távolítani.

Ezután egyre gya­ko­rib­bak let­tek a bán­tal­ma­zá­sok: a férfi 2020 janu­ár­ja és 2021 ápri­li­sa között több­ször sep­rű­nyél­lel és bot­tal is ütöt­te, ököl­lel verte, alkal­man­ként meg is rug­dos­ta a nőt.

2020 júni­u­sá­ban a sér­tett az édes­any­já­nál kere­sett mene­dé­ket. A vád­lott ide is követ­te és kérte, hogy beszél­je­nek és men­je­nek el vásá­rol­ni. A nő beült a gya­nú­sí­tott autó­já­ba, aki egy föld­út­ra vitte őt, ahol hajá­nál fogva kirán­gat­ta a kocsi­ból és egy léc­cel több­ször is meg­ütöt­te. Köz­ben szá­mon kérte, hogy miért zavar­ta el koráb­ban, és azt akar­ta, hogy újra együtt élje­nek. Ezután haza­in­dul­tak, eköz­ben a nő egy alka­lom­mal kiké­redz­ke­dett az autó­ból és meg­pró­bált elfut­ni, a férfi utol­ér­te, ököl­lel meg­ütöt­te és meg­rúg­ta, majd ott­hagy­va őt elautózott.

A lép­re­pe­dés tényé­re tekin­tet­tel a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen, mely­ben sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat köte­lez­ze a 660.497 Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Arra az eset­re, ha a vád­lott az ügy­ben tar­tan­dó elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 7 év fegy­ház­bün­te­tés és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát jelöl­te meg mér­té­kes indítványként.

Az ügy­ben első fokon a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt.