Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Másfél millió forint értékű halat fogtak az orvhalászok- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves és egy 40 éves férfi ellen, akik 2019 decem­be­ré­ben til­tott esz­kö­zök­kel más­fél mil­lió forint érté­kű halat fogtak.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak 2019 decem­be­ré­ben éjsza­ka egy Holt Duna-ágban elekt­ro­mos halász­gép­pel és három darab nyak­zó háló­val két óra alatt 62 darab, össze­sen 124 kg össz­tö­me­gű halat fog­tak ki.

A hal­őrök a part­ról figyel­ték a két férfi tevé­keny­sé­gét, majd kikö­tés köz­ben fel­tar­tóz­tat­ták őket, és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A hal­őrök köz­be­lé­pé­se miatt a vád­lot­tak a kifo­gott hala­kat nem tud­ták elszál­lí­ta­ni. Az alkal­ma­zott mód­szer miatt a kifo­gott hala­kat sem a vízbe vissza­en­ged­ni, sem érté­ke­sí­te­ni nem lehe­tett, így a vád­lot­tak más­fél mil­lió forint kárt okoz­tak a sér­tett egyesületnek.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett orv­ha­lá­szat­tal és lopás kísér­le­té­vel vádol­ja, mely bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel – négy és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.